Knæ

Generelt

Ved behov for subakut MR skanning eller hvis knæsektor skal informeres om en pt. skal anvendes fællesmail til traumesekretær som sørger for videre besked til knæsektor: SLB-ORTS@RSYD.NET

Ved MR bestilling dikteres henvisning og der sendes mail til ovenstående. Husk højde/vægt og spørg ind til evt. kontraindikationer (metalskema).

Patellafraktur

Inddeles i dislocerede og udislocerede. Herunder kan beskrives tvær- eller længdegående fraktur og forskellige grader af komminutering.

Ved mistanke om fraktur skal tages rtg. af knæet i 3 planer: AP, lateral og tangentiel (skyline) optagelse.

Udisloceret  <2 mm diastase i fraktur og <1 mm spring i ledflade

Behandles med Don-Joy i 4 uger. Låst i ekstension. Må støtte. Ved længdegående frakturer kan skinnen åbnes til fri bevægelighed efter 2 uger.

Rtg. efter 2 og 4 uger i traumeamb.

Alt andet konfereres med traumatolog mhbp. evt. osteosyntese

Distorsion mm.

Ved traume mod knæ er anamnesen vigtig:  Tilkom der hurtigt (½-1 time) intraartikulær hævelse (hæmartron)? Det kan indikere feks. fraktur, skade på korsbånd, patellaluksation mm. hvorfor man skal være omhyggelig med den objektive undersøgelse for at kunne starte korrekt behandling/yderligere diagnostik.

Klinisk undersøgelse skal indeholde oplysninger om evt. intraartikulær ansamling, ømhed (ledlinjer, kollaterale ligamenter) og stabilitet i det omfang det er muligt. Bed gerne mere erfaren kollega om hjælp til undersøgelsen ved behov (særligt ved hæmartron). Man kan stort set altid lave Lachmans test og test for sidestabilitet på både let flekteret og strakt knæ. Giv om nødvendigt hellere en intraartikulær lokalanæstesi end at pt. sendes hjem med en overset kollateral ligamentlæsion.  Test altid om der er kontinuitet i quadricepssenen (strakt benløft, evt. defekt ved palpation). Tag gerne rtg. liberalt på trods af der ikke er nogen større mistanke om fraktur. Feks. er det som anført ofte relevant ved hurtige ansamlinger. Der kan også være avulsioner, feks. fra eminentia intercondyloidea (ACL) eller Segond fraktur (afrivning fra laterale del af tibiaplateau – kan være minimal så kig godt efter). Ligeledes kan spontant reponerede patellaluksationer overses af patienten, se under luxation af patella.

Ren distorsion

Vridtraume uden mistanke om fraktur eller specifik læsion af kollaterale ligamenter, korsbånd, menisker eller patellaluksation. Generelt anbefales det ved hurtige ansamlinger at udstyre pt. med ulåst Don-Joy skinne, der kan være menisklæsion (se senere).

Behandles med støttebind, klinisk kontrol hos egen læge ved behov.

Kollateral ligamentlæsion

Grad 1 læsion: Ømhed over MCL/LCL men uden løshed på let flekteret (~30 grader) knæ.

Behandles med støttebind til smertefrihed, klinisk kontrol ved egen læge ved behov.

Grad 2 læsion: Let-moderat løshed på let flekteret knæ, stabilt på strakt.

Behandles med ulåst Don-Joy med kontrol efter 1-2 uger hos fysioterapeut i knæsektor*. Samlet bandageringstid på 6 uger. Afbandageres i knæamb.

Grad 3 læsion: Markant løshed på både let flekteret og strakt knæ. Grundet risiko for anden intraartikulær skade dikteres subakut MR-henvisning*  fra skadestuen. Svar på skanning hos læge i knæamb.

Behandles med Don-Joy låst i 0-30 grader, kun skyggestøtte. Videre behandling besluttes efter MR i knæsektoren.  Enten fortsat skinne eller operativ behandling.

Korsbåndslæsion

Løshed  ved Lachmanns test eller ved skuffetest. Sidstnævnte kan ofte ikke udføres i akutte fase. Obs. at evaluere både anterior (ACL) og posterior (PCL) skuffeløshed. Brug altid modsidige knæ til sammenligning. Der bør rekvireres MR skanning* for at sikre diagnosen samt for evt. anden intraartikulær skade. Knæsektoren skal informeres om skanningen mhbp. videre opfølgning.

Menisklæsion

Svært at diagnosticere akut. Menisklæsioner uden aflåsning er fortrinsvist uden relevans i skadestuen idet de tit heler op uden smerter over måneder. Behandles således ikke specifikt, selvom den optimale behandling er ulåst Don-Joy i 4-6 uger. Egen læge kan henvise til vurdering ved fortsatte gener.

Aflåst knæ: Ved decideret aflåsning, dvs. strækkedefekt (sammenlign med modsidige), skal der ofte gøres subakut artroskopi. Idéelt forudgået af subakut MR-skanning*.

Behandles med Don-Joy låst i den ROM som pt. kan præstere. Knæsektoren informeres* mhbp. på en hurtig ambulant vurdering.

Luksation af knæskal

Ved akut luksation er patella lukseret lateralt på et flekteret og låst knæ. Ofte er luksationen reponeret før skadestuen nås, enten spontant eller aktivt. Spontan reposition kan fejltolkes som feks. menisklæsion, hvis man ikke er opmærksom på kombinationen: Hæmarthron og ømhed langs patellas medialkant og anteromediale ledkapsel. Der kan endvidere være ømhed af laterale femurkondyl på let flekteret knæ samt positiv apprehensiontest. Ved klinisk lateral luksation:

Patella reponeres umiddelbart i skadestuen. Dette ofte let ved ekstension af knæet og ved behov lateralt tryk på patella.

Herefter skal altid (også ved spontant reponerede) udføres rtg. af knæet inkl. Tangentialoptagelse af patella. Dette for at fange en evt. avulsion fra medialkanten (pga. træk på MPFL) som i nogle tilfælde er subakut operationskrævende. Ved avulsion skal der bestilles subakut MR* for at afgøre evt. operationsindikation. Ved tvivlstilfælde kontakt* til knæsektor. Ved normale radiologiske forhold efter reposition, uanset antallet af tidligere luksationer:

Ulåst Don-joy og henvisning* til fysioterapeut i knæsektor med kontrol efter 14 dage.

Luksation af knæled

Sjældent forekommende. Altid rtg. ved mistanke. Neurovaskulære forhold sikres før og efter reposition. Indlægges til tæt observation (min. hver time) for pulsforhold og evt. ændring af farve, temperatur og sensibilitet grundet risiko for skade på a. poplitea (intimalæsion der kan præsentere sig forsinket). Ved mindste mistanke skal udføres akut CT angiografi. Konferer gerne med karkirurg.

Behandling er reposition og strakt Don-Joy. Observation som ovenfor, og der skal bestilles subakut MR skanning*. Knæsektor informeres* mhbp. videre konf. med OUH. Se Dok ID 227532 (OUH instruks)

Udarbejdet af: Afdelingslæge Søren Lorentzen, Ortopædkirurgsk Afdeling, Sygehus Lillebælt